Debian logoDebian Screenshots >

firefox-locale-fr

French language pack for Firefox